Legislation and EU regulations

 • Transpusă în Romania prin HG443/2003 promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie
 • HG nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie
 • HG 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
 • HG nr. 1429/2004 Regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie – abrogat de HG1232/2011
 • HG 958/2005 s-a stabilit sistemul cotelor obligatorii, combinat cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi (a funcționat inițial în baza Ordinului ANRE 22/2006) – modif HG443/2003+ modif si completare HG1892/2004 + abrogate de HG1479/2009
 • Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020”, aprobata prin HG 1069/2007.
 • OG22/2008 eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie – abrogate de Legea 121/2014
 • HG nr. 750/2008 Schema de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie
 • HG nr. 1661/2008 Hotărârea privind aprobarea Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010
 • Legea nr. 220/2008 – atingerii țintei naționale pentru anul 2020, impunerea unor cote obligatorii de energie electrică
 • Abroga Directivele 2001/77/CE și 2003/30/CE

 • HG nr. 1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
 • HG nr. 835/2010 privind modificarea Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 1661/2008
 • OG nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Legea nr. 139/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
 • OUG nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
 • Decizia COM C(2011) 4938 obligaţia monitorizării costurilor şi veniturilor producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin
 • Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea OUG nr. 88/2011 privind modificare și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii de energie din surse regenerabile de energie
 • OUG nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii de energie din surse regenerabile de energie
 • OUG nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii de energie din surse regenerabile de energie
 • HG nr. 994/2013 privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) și f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • COM C(2015) 2886 set de măsuri care au adus unele modificări sistemului de promovare a producerii energiei din RES
 • (2010)Plan Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) Romania isi asumă 24%

Articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 • (IMM-urile) reprezintă 99 % dintre întreprinderile din UE

 • Asigură două treimi din locurile de muncă din sectorul privat și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din UE

  Definiția dată de Comisie IMM-urilor se regăsește în Recomandarea 2003/361/CE.

 • La 30 noiembrie 2016, Comisia a propus pachetul „Energie curată pentru toți europenii” (COM(2016)0860), opt propuneri legislative
 • La 17 septembrie 2020, Comisia a adoptat Planul UE privind obiectivele climatice pentru 2030 (COM/2020/562), care include un obiectiv actualizat pentru 2030 de reducere a emisiilor cu 55 % față de nivelurile din 1990, ceea ce reprezintă o creștere față de obiectivul actual de 40 %.

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE Text cu relevanță pentru SEE

PART THREE – UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS
TITLE XXI – ENERGY

Directiva 2009/28/CE – obiectivul obligatoriu ca, până în 2020, o proporție de 20 % din consumul de energie al UE să provină din surse de energie regenerabile

 • modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE

– National transposition in RO, in 09.07.2012 – 36 measures pana in 2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32010L0031#ROU

– modified in 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018L0844

Modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică

 • fiecare stat membru trebuie să stabilească o strategie de renovare pe termen lung pentru a sprijini renovarea parcului național de clădiri publice și private, transformându-l într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonizat până în 2050;
 • accelerarea transformării clădirilor existente în „clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero” până în 2050; toate clădirile noi trebuie să aibă un consum de energie aproape egal cu zero începând din 2021;
 • sprijinirea modernizării tuturor clădirilor cu tehnologii inteligente.

Directiva 2018/2002/EU modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică

 • Directiva stabilește un nou obiectiv obligatoriu al UE pentru 2030, și anume că cel puțin 32 % din consumul final de energie trebuie să provină din surse regenerabile de energie
 • Obligă statele membre să evalueze și să comunice Comisiei potențialul cogenerării cu randament ridicat și al rețelelor de încălzire și răcire centralizate de pe teritoriul lor și să realizeze o analiză privind costurile și beneficiile bazată pe condițiile climatice, fezabilitatea economică și adecvarea tehnică (cu anumite excepții).

Strategia include planuri pentru sporirea eficienței energetice a clădirilor, îmbunătățirea legăturilor dintre sistemele de energie electrică și sistemele de încălzire centralizată, ceea ce va crește foarte mult gradul de utilizare a energiei regenerabile, precum și pentru încurajarea reutilizării căldurii și a răcirii reziduale generate de industrie. Dispozițiile legislative pentru această strategie au fost incluse în pachetul „Energie curată pentru toți europenii”.